Privacy Statement


V4 27-08-2019 | 11:03:31

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Yes ladies, ook wij ontkomen er niet aan… de privacy wetgeving. Op deze pagina leggen we graag uit hoe we omgaan met jouw gegevens en privacy; wat we vastleggen en hoe je je gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Privacy wetgeving
Ook Lume houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij garanderen dat we zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Voorbeelden van persoonsgegevens die we registreren zijn (indien van toepassing): voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN rekeningnummer en je IP-adres. Deed je ooit mee aan een onderzoek van Lume (niet anoniem)? Dan leggen we die info ook vast.

Lume gebruikt jouw gegevens om:
• Een relatie met jou te onderhouden.
• Inspiratie, bemoediging en leuke acties met je te delen.
• Je gift of betaling te verwerken.
• Validatie voor onszelf en/of derden uit te voeren.
• Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
• De website van Lume te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren. Op de website Share LUME worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

Voor de uitvoering van onze activiteiten maken we gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Persoonsgegevens worden door Lume nooit aan anderen gegeven of verkocht voor commerciële doeleinden. Jouw gegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Organisatiegegevens

Lume
Postbus 499
8000 AL Zwolle

Lume is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Lume bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Lume de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Lume heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Lume legt gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen, reizen of het verstrekken van subsidies. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dient u voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door Lume geregistreerd.

Gebruik van foto’s en video’s

Bij acties en evenementen maken we regelmatig foto’s en video’s. Deze gebruiken wij (soms) voor promotiedoeleinden. Zie je op onze website of social media een foto van jezelf en wil je liever niet dat wij die gebruiken? Laat het ons weten! Dan kijken we samen naar een oplossing!

Social media advertentie-mogelijkheden
Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Lume gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Lume maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Lume maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Lume gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Lume verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website . Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Lume u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Lume ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Lume gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Lume haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Share LUME jonger is dan 16 jaar, zal Lume, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Lume niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Lume passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt Lume gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Lume, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Lume respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Lume. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepasing.

Uw rechten

Lume en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Lume worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Lume per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Lume via het e-mailadres: info@wijzijnlume.nl. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u Lume vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Lume zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Lume te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Lume uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Lume u over de reden daarvan.

E-mailnieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarmee krijg je inspiratie en bemoediging van andere Lume-vrouwen rechtstreeks in je mail en ben je altijd als eerste op de hoogte van leuke Lume-acties. Ook hier geldt dat we zo min mogelijk gegevens vragen; je voornaam, achternaam en e-mailadres. Die gegevens bewaren we, totdat jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief; dat kan eenvoudig via een uitschrijflink die we opnemen in elke nieuwsbrief. Je ontvangt dan geen mail meer van ons.

Autoriteit Persoonsgegevens

Lume helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lume. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Lume. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@wijzijnlume.nl

Lume kan het Privacy Statement op elk moment wijzigen. Op deze pagina vind je de meest actuele versie!

Laatste wijzigingsdatum: 20 augustus 2019